Inloggen Teambeheer
Facebook-pagina BDC
Nederlandse Darts Bond

De volgende promotie/degradatieregeling is opgesteld voor het seizoen 2014-2015:

Promotie    
Eerste- naar Eredivisie 2 nummers 1 beste nummer 2*
Tweede- naar Eerste divisie 4 nummers 1 2 beste nummers 2*
Derde- naar Tweede divisie 7 nummers 1 5 beste nummers 2*
Vierde- naar Derde divisie 5 nummers 1 en 2 4 beste nummers 3*


* wordt bepaald door middel van promotiewedstrijden

Degradatie  
Ere- naar Eerste divisie nummers 10, 11 en 12 (3 teams)
Eerste- naar Tweede divisie nummers 10, 11 en 12 (6 teams)
Tweede- naar Derde divisie nummers 10, 11 en 12 (12 teams)
Derde- naar Vierde divisie Nummers 11 en 12 (14 teams)

 

[[Jeugdreglement#doel jeugd|Doel jeugd-darten]]
[[Jeugdreglement#jeugdleden|Jeugdleden]]
[[Jeugdreglement#jeugdcommissie|Jeugdcommissie]]
[[Jeugdreglement#taken|Taken jeugdcommissie]]
[[Jeugdreglement#overige jeugd|Overige bepalingen]]


__[[#doel jeugd]]DOEL JEUGD-DARTEN__
Doel van het jeugddarten binnen de BDC is d.m.v. organisatie en begeleiding, de ontwikkeling en het stimulering van het darten door jeugd te bevorderen, in de breedste zin van het woord.

__[[#jeugdleden]]JEUGDLEDEN__
1. Alle personen die aan het begin van het seizoen nog geen 18 jaar en/of lid zijn van de BDC.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Men is lid van de BDC indien men de verschuldigde contributie heeft betaald, en men in het bezit is van de BDC-ledenpas.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Jeugdleden die aan het begin van het nieuwe seizoen 18 zijn geworden, dienen zich bij een team van de reguliere competitie in te schrijven. Het is niet toegestaan om dan alsnog aan een jeugdactiviteit deel te nemen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Jeugdleden die tijdens het seizoen 16 worden mogen zich, na 16 geworden te zijn, overschrijven naar een team in de reguliere competitie, mits voor aanvang van de laatste 6 competitiewedstrijden. Het verschil in contributie dient te allen tijden te worden betaald.</span>
5. Jeugdleden zijn niet gerechtigd om zitting te hebben in de ALV.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. De contributie voor de jeugd wordt ieder seizoen, door de voorafgaande ALV in het voorjaar, bepaald. Indien hierover geen beslissing binnen deze ALV wordt genomen, dan wordt de contributie ongewijzigd overgenomen.</span>

__[[#jeugdcommissie]]JEUGDCOMMISSIE__
1. De Jeugdcommissie bestaat uit een aantal personen van minimaal 18 jaar.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Alle jeugdcommissieleden dienen lid te zijn van de BDC. Men is lid van de BDC indien men ingeschreven staat bij een dartteam van de reguliere competitie. Indien men geen lid is van een team, dient men niet-aktief lid te worden, door het contributiebedrag te betalen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Men dient een bewijs van goed gedrag aan het bestuur van de BDC te kunnen overhandigen voordat men jeugdcommissielid kan worden. Dit bewijs kan men bij de burgemeester (stads- of gemeentekantoor) van de desbetreffende woonplaats aanvragen. Dit bewijs is nodig vanuit een algemeen advies aangaande het begeleiden van kinderen. De kosten van deze eenmalige aanvraag worden vergoed.</span>

__[[#taken]]TAKEN JEUGDCOMMISSIE__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. De begeleiding van de jeugd tijdens BDC-, SDOB- en NDB-activiteiten, in de ruimste zin van het woord.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Het organiseren van reguliere dartmiddagen. Deze bestaan uit trainingsmiddagen en/of competitiemiddagen. Bij voorkeur worden deze iedere week of iedere twee weken gehouden.</span>
3. Het organiseren van 6 jeugdrankingtoernooien per seizoen. Dit in overleg met de
Ranking­commissie.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. De selectie van één (of meerdere) jeugdteam(s) voor landelijke competitie (NDB) en/of Brabantse Competitie (SDOB). Hierbij behoort ook het aanstellen van captain(s) vanuit de Jeugdcommissie. Dit in overleg met de Selectiecommissie.</span>
5. De promotie van de jeugdactiviteiten, in overleg met de Promotiecommissie.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Het aanstellen van een centraal aanspreekpersoon vanuit de Jeugdcommissie richting ouders, bestuur en derden.</span>
7. Het aanleggen van een ledenadministratie in overleg met de bestuurssecretaris.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Het opstellen van een Huishoudelijk Reglement met zogenaamde “gedragscodes” voor jeugd-en commissieleden tijdens de diverse activiteiten. Dit in overleg met het bestuur.</span>

__[[#overige jeugd]]OVERIGE BEPALINGEN__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. In alle zaken die niet in bovenstaande punten naar behoren worden uiteengezet, kan men zich refereren aan de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de BDC.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Indien statuten en Huishoudelijk Reglement dan nog geen uitsluitsel geven, beslist in deze het bestuur van de BDC.</span>

 

Onderstaande concept-rankingreglement is van toepassing op de ranking van seizoen 2013-2014.

**Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN**
1. Het Bestuur kan de in dit reglement aan haar opgedragen taken en bevoegdheden overdragen aan een door haar te benoemen toernooicommissie.
2. Voorts gelden alle spelregels en reglementen van de B.D.C.

**Artikel 2: DEELNAME**
1. B.D.C.-rankingtoernooien zijn alleen voor, niet-geschorste, BDC-leden toegankelijk, met een minimum leeftijd van 16 jaar.
2. Rankingpunten worden slechts aan leden van de B.D.C. toegekend, mits zij zich bij inschrijving hebben gelegitimeerd middels hun (vervangende) ledenpas.
3. De toernooileiding kan deelnemers aan een B.D.C.-rankingtoernooi uitsluiten van deelname aan dat toernooi. Dit besluit dient met redenen omkleed te worden.
4. B.D.C.-rankingtoernooien en B.D.C.-rankinglijsten kennen in beginsel geen onderscheid tussen dames en heren.

**Artikel 3: ORGANISATIE / TOERNOOILEIDING**
1. Het Bestuur draagt zorg voor de toernooileiding en alle benodigde administratieve middelen. Het Bestuur draagt zorg voor ontwerp, vermenigvuldiging en verspreiding van de posters als bedoeld in Artikel 6. Tevens draagt het Bestuur zorg voor de aanschaf van de prijzen die op elk toernooi worden uitgereikt.

**Artikel 4: VEREISTEN LOCATIE**
1. B.D.C.-rankingtoernooien dienen te worden gehouden in een daartoe geschikte speelgelegenheid zulks ter beoordeling door het Bestuur. De beheerder van de speelgelegenheid draagt zorg voor de opstelling van tenminste 8 geschikte wedstrijdbanen, elk voorzien van goede verlichting en een oche. De banen dienen om 12:00 uur (zondag) / 19:00 uur (zaterdag) uiterlijk volledig speelklaar te zijn opgesteld. Er dienen voldoende (reserve-) krijt en/of stiften en wissers aanwezig te zijn. De lokaliteit dient te beschikken over een geluidsinstallatie met een microfoon. Er dient voldoende ruimte te zijn voor een wedstrijdtafel. Tevens moet er voldoende ruimte overblijven voor de aanwezigen zodat spelers zo weinig mogelijk hinder kunnen ondervinden.
2. De beheerder van de locatie dient mede zorg te dragen voor een vlot en ordelijk verloop van het toernooi. Tevens dienen hij en zijn personeel behulpzaam te zijn bij de planning en voorbereiding van het toernooi.

**Artikel 5: INSCHRIJFGELDEN**
1. Het inschrijfgeld wordt per seizoen vastgesteld door het bestuur.
2. Alle inschrijfgelden komen ter beschikking van de B.D.C.

**Artikel 6: OPENBAARMAKING**
1. B.D.C.-rankingtoernooien worden minimaal 2 weken van tevoren in de openbaarheid gebracht door middel van het verspreiden van posters in iedere gelegenheid, waar deelgenomen wordt aan de competitie van de B.D.C.

**Artikel 7: TOERNOOIDAGEN / AANVANGSTIJDEN**
1. Per seizoen bepaalt het bestuur hoeveel reguliere B.D.C.-rankingtoernooien er gehouden zullen worden. Daarnaast zal er een eindtoernooi gehouden worden.
2. B.D.C.-rankingtoernooien zullen in beginsel een maal per maand plaatsvinden in de maanden september, oktober, november, december, januari, februari, maart en april.
3. B.D.C.-rankingtoernooien beginnen tussen 13:15 en 13:30 uur (zondag) / 20:15 en 20:30 uur (zaterdag).
4. Voor deelname kan tot 13:00 uur (zondag) / 20:00 uur (zaterdag) worden ingeschreven.

**Artikel 8: VERPLICHTINGEN SPELERS**
1. Na oproeping door de toernooileiding dienen spelers zich binnen vijf minuten naar de aangegeven baan te begeven. Indien een speler te laat is, dan wordt hij tot verliezer van de partij verklaard.
2. Na afloop dient de winnaar de uitslag terstond en correct mede te delen bij de wedstrijdtafel.
3. Binnen een knock-out systeem is de verliezer is verantwoordelijk voor het correct schrijven van de eerstvolgende partij.
4. Binnen een poule systeem wijst de toernooileiding de verantwoordelijke aan voor het correct schrijven van de eerstvolgende partij.
5. Bij overtreding van deze regels worden de behaalde punten tijdens dat toernooi ontnomen.

**Artikel 9: SPELTYPE**
1. Een B.D.C.-rankingtoernooi wordt gespeeld volgens het B.D.C.-rankingtoernooi schema.
2. Bij minder dan 33 deelnemers in het hoofdtoernooi wordt er voorafgaand eerst een poulesysteem gespeeld met 3 of 4 deelnemers per poule. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de winnaarsronde. De overige deelnemers voor de verliezersronde.
3. Bij meer dan 32 deelnemers wordt er voorafgaand eerst een voorronde gespeeld. Een ieder die zijn eerste wedstrijd wint, plaatst zich voor de winnaarsronde. Een ieder die zijn eerste wedstrijd verliest plaats, plaats zich voor de verliezersronde. Een bye geldt niet als eerste wedstrijd.
4. De spelvorm in de poules is: 501, best of three legs, open start, dubbel finish.
5. De spelvorm in de voorronde en in de winnaarsronde is: 501, best of five legs, knock-out, open start, dubbel finish, in de halve finale winnaarsronde 501 best of 7 legs en in de finale 501 b.o. 5 b.o. 3 sets.
6. De spelvorm in de verliezersronde is: 501, best of five legs, knock-out, open start, dubbel finish, in de halve finale verliezersronde 501 best of 5 en in de finale 501 b.o. 3 b.o. 3 sets.
7. De spelvorm in het damestoernooi is: 501, best of three legs, knock-out, open start, dubbel finish, in de halve finale en finale 501 best of five legs.
8. De winnaar van de toss start de oneven legs en sets.
9. De toernooileiding houdt zich het recht voor spelvormen aan te passen.

**Artikel 10: PUNTENVERDELING**
1. Puntenverdeling winnaarsronde:
|||| **t/m 32 deelnemers** ||  |||| **33 t/m 64 deelnemers** ||  |||| **Vanaf 65 deelnemers** ||
|| **Plaats** || **Punten** ||  || **Plaats** || **Punten** ||  || **Plaats** || **Punten** ||
|| 1 || 13 ||  || 1 || 15 ||  || 1 || 17 ||
|| 2 || 9 ||  || 2 || 11 ||  || 2 || 13 ||
|| 3 & 4 || 7 ||  || 3 & 4 || 9 ||  || 3 & 4 || 11 ||
|| 5 t/m 8 || 5 ||  || 5 t/m 8 || 7 ||  || 5 t/m 8 || 9 ||
|| 9 t/m 16 || 3 ||  || 9 t/m 16 || 5 ||  || 9 t/m 16 || 7 ||
||  ||  ||  || 17 t/m 32 || 3 ||  || 17 t/m 32 || 5 ||
||  ||  ||  ||  ||  ||  || 33 t/m 64 || 3 ||
2. Puntenverdeling verliezersronde:
|||| **t/m 32 deelnemers** ||  |||| **33 t/m 64 deelnemers** ||  |||| **Vanaf 65 deelnemers** ||
|| **Plaats** || **Punten** ||  || **Plaats** || **Punten** ||  || **Plaats** || **Punten** ||
|| 1 || 5 ||  || 1 || 6 ||  || 1 || 7 ||
|| 2 || 4 ||  || 2 || 5 ||  || 2 || 6 ||
|| 3 & 4 || 3 ||  || 3 & 4 || 4 ||  || 3 & 4 || 5 ||
|| 5 t/m 8 || 2 ||  || 5 t/m 8 || 3 ||  || 5 t/m 8 || 4 ||
|| 9 t/m 16 || 1 ||  || 9 t/m 16 || 2 ||  || 9 t/m 16 || 3 ||
||  ||  ||  || 17 t/m 32 || 1 ||  || 17 t/m 32 || 2 ||
||  ||  ||  ||  ||  ||  || 33 t/m 64 || 1 ||
4. Overige puntenverdeling:
a. Degene met een 180-score krijgt 1 punt extra (per persoon maximaal 1 punt per toernooi).
b. Degene die vanaf 100 tot en met 130 punten finisht krijgt hiervoor 1 punt. Degene die vanaf 131 tot en met 160 punten finisht krijgt hiervoor 2 punten. Degene die vanaf 161 of hoger finisht krijgt hiervoor 3 punten. Per persoon verkrijgt men deze bonuspunten slechts eenmaal per toernooi, en wel voor de hoogst geworpen finish.
c. Degene die de hoogste finish van het toernooi gooit krijgt tevens 1 extra punt, mits 100 of meer. Indien meerdere personen deze finish op hun naam hebben staan, ontvangen allen dit extra punt.

**Artikel 11: DAGPRIJZEN**
1. Het totale prijzengeld van een toernooi is afhankelijk van het aantal deelnemers.
2. Het volledige inschrijfgeld wordt aangewend als prijzengeld, met een maximum van 250 euro.
3. Indien er meer dan 250 euro aan inschrijfgeld is, dan wordt dit restbedrag in de prijzenpot van eindtoernooi/eindranking gestopt.
//**4. De verdeling van het prijzengeld over winnaars- en verliezersronde wordt nog hier bekend gemaakt.**//

**Artikel 12: EINDTOERNOOI**
1. Nadat de reguliere toernooien zijn gespeeld worden de 16 hoogst genoteerde spelers uitgenodigd voor het eindtoernooi.
a. Hierbij mag men maximaal maar 2 reguliere toernooien gemist hebben.
2. Aan deelname aan het eindtoernooi is geen inschrijfgeld verbonden.
3. Toernooivorm:
a. De 16 spelers worden in 4 poules ingedeeld waarbij de eerste 8 geseeded zijn.
b. De spelvorm in de poules is: 501, best of five legs, open start, dubbel finish.
c. De nummers 1 en 2 van iedere poule gaan door naar de knock-out fase.
d. De spelvorm in knock-out fase is: 501, best of five legs, knock-out, open start, dubbel finish, in de halve finale 501 b.o. 7 en in de finale 501 b.o. 5 b.o. 3 sets.
4. Puntentelling:
|| **Plaats** || **Punten** ||
|| 1 || 26 ||
|| 2 || 18 ||
|| 3 & 4 || 14 ||
|| 5 t/m 8 || 10 ||
|| 9 t/m 16 || 6 ||
5. De in het eindtoernooi behaalde aantal punten worden opgeteld bij de punten van de reguliere toernooien. Dit levert de uiteindelijke eindranking op.

**Artikel 13: BEPALING EINDRANKING**
Nadat de reguliere toernooien en het eindtoernooi zijn gespeeld kan de eindranking bepaald worden.
Deze wordt op de volgende wijze bepaald:
|| (1) || Totaal aantal behaalde punten (regulier + eindtoernooi) || aflopend gesorteerd ||
||  || Bij gelijke stand: ||  ||
|| (2) || Aantal behaalde punten op het eindtoernooi || aflopend gesorteerd ||
||  || Bij gelijke stand: ||  ||
|| (3) || Aantal deelnames aan de reguliere toernooien || oplopend gesorteerd ||
Indien 2 (of meerdere spelers) dan nog steeds gelijk eindigen, dan delen zij de plaats (en het eventueel daaraan gekoppelde prijzengeld).

**Artikel 14: TOTALE PRIJZENPOT EINDTOERNOOI EN EINDRANKING**
1. De BDC stort 500 euro in de totale prijzenpot van eindtoernooi en eindranking.
2. De prijzenpot wordt aangevuld met het surplus aan inschrijfgeld (zie artikel 11, lid 3) tot een maximum van 750 euro.
3. Van de totale prijzenpot wordt 1/3-deel in het prijzengeld van het eindtoernooi gestopt.
4. Van de totale prijzenpot wordt 2/3-deel in het prijzengeld van de eindranking gestopt.

**Artikel 15: PRIJZEN(GELD) EINDRANKING**
//**De verdeling van het prijzengeld wordt nog hier bekend gemaakt.**//

**Artikel 16: PRIJZEN(GELD) EINDRANKING**
//**De verdeling van het prijzengeld wordt nog hier bekend gemaakt.**//

**Artikel 17: CHAMPIONS LEAGUE OF DARTS**
De 2 beste heren van de eindranking, die voldoen aan alle door de CLoD-organisatie gestelde eisen, ontvangen namens de BDC een startbewijs voor het eerst volgende landelijke CLoD-toernooi.
De beste dame van de eindranking, die voldoet aan alle door de CLoD-organisatie gestelde eisen, ontvangt namens de BDC een startbewijs voor het eerst volgende landelijke CLoD-toernooi.

 

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Datum : 2021-10-11
12
Datum : 2021-10-12
13
Datum : 2021-10-13
14
Datum : 2021-10-14
15
Datum : 2021-10-15
16
17
18
Datum : 2021-10-18
19
Datum : 2021-10-19
20
Datum : 2021-10-20
21
Datum : 2021-10-21
22
Datum : 2021-10-22
23
24
25
Datum : 2021-10-25
26
Datum : 2021-10-26
27
Datum : 2021-10-27
28
Datum : 2021-10-28
29
Datum : 2021-10-29
30
31

Partners

barleduc bwcpictures dbdarts kledingcalculator vis zwaluw_reizen_logo3

Contactgegevens

Bossche Darts Competitie

p/a Korenbrugstraat 7

5211 EG 's-Hertogenbosch

organisatie@bdcdarts.info

© 2018 - 2020    Bossche Darts Competitie  ♦  Alle rechten voorbehouden    Disclaimer

Free Joomla! template by L.THEME