Inloggen Teambeheer
Facebook-pagina BDC
Nederlandse Darts Bond

Alle competitiewedstrijden, rankingtoernooien en andere dartsactiviteiten binnen de BDC zijn onderhevig aan het volgende reglement.

__Artikel 1: ALGEMENE SPELREGELS__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. De spelers zorgen er zelf voor darts bij zich te hebben. De lengte van een dart bedraagt maximaal 30,5 centimeter. Het gewicht van de dart is maximaal 50 gram. De dart moet bestaan uit een punt in de vorm van een naald, welke vast zit in de barrel. Aan het eind van de barrel zit de shaft met de flight, bestaande uit maximaal vier onderdelen (shaft, top, flight, en flightprotector).</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. De spelers hebben het recht de hoogte van het dartbord en de afstand tot de oche te laten controleren. Dit moet voor aanvang van de wedstrijd gebeuren, tijdens de wedstrijd is commentaar hierop niet meer mogelijk.</span>
3. Het dartbord moet voldoen aan de volgende eisen:
a. in goede staat zonder beschadigingen;
b. volkomen vlak;
c. de draden moeten goed zichtbaar zijn;
d. de nummering aanwezig en op de juiste wijze aangegeven;
e. de dubbel twintig moet rood zijn.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. De roos van een dartbord moet zich op een hoogte van 173 centimeter bevinden (plus of min 1 centimeter), verticaal gerekend ten opzichte van de oche.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. De oche is de werpdrempel op de vloer van minimaal 61 cm lang en 3,8 cm hoog, waarvan de achterkant zich bevindt op 237 cm, horizontaal gerekend ten opzichte van de voorkant van het dartbord. Deze oche dient goed vast te liggen. De dartbaan dient ter hoogte van de oche indien mogelijk ten minste 140 centimeter breed te zijn. Er mogen zich op de baan geen obstakels bevinden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte kunnen zijn van de score. Deze wordt aangetekend op een scorebord voor de vermelde oche dat duidelijk voor de spelers opgehangen moet zijn. Het scorebord moet bij voorkeur opgehangen zijn naast het dartbord.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Het dartbord moet zijn voorzien van een goede verlichting welke moet worden geleverd door 2 spots.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. De partijen dienen te worden gespeeld zoals de wedstrijdformulieren van de BDC dat aangeven.</span>
9. De wedstrijd dient aan te vangen om 20:00 uur, met een maximale uitloop tot 20:30 uur.
10. De maximale duur van een pauze tussen 2 partijen, is 5 minuten.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">11. Alle spelers en teams dienen zich te houden aan het reglement en aan eventueel aanvullende regels zoals omschreven in/op deelnameformulieren, programma's e.d.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">12. Een tegenstander moet zich ten minste 50 centimeter achter de speler, die op dat moment aan de beurt is, bevinden. Tevens dienen tegenstanders en toeschouwers naast de baan voldoende ruimte te laten.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">13. Van spelers en/of omstanders wordt verwacht dat zij de werpende speler beslist niet hinderen. (bijvoorbeeld toeroepen hoe of wat gegooid moet worden, overdreven roken enz.)</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">14. De spelvolgorde van een bekerwedstrijd wordt bepaald door een eenmalige loting met behulp van een munt. In de competitie begint het uitspelende team de eerste partij.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">15. Alle prijzen die aan een speler of team worden uitgereikt mogen worden behouden, tenzij het om wisselprijzen gaat. Deze moeten op verzoek van de organisatie direct worden geretourneerd.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">16. Spelers dienen zich te houden aan aanwijzingen van bestuursleden of officials, aangewezen door het Bestuur alsmede aan aanwijzingen gegeven door het bestuur of officials van de organiserende club.</span>
17. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

__Artikel 2: DE WORP__
1. Alle darts moeten bovenhands geworpen worden, met en uit de hand van de speler.
2. Een worp bestaat uit 3 darts, tenzij met minder dan 3 darts gefinisht kan worden.
3. Een dart die over de oche valt, nadat de worp is ingezet, wordt als geworpen beschouwd.

__Artikel 3: DEELNAME COMPETITIE__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Deelname aan de competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal 4 en maximaal 15 geregistreerde spelers.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Uit hun midden wijzen de voor een team geregistreerde spelers een aanvoerder aan, welke geacht wordt aan de uit deelname aan de competitie voortvloeiende verplichtingen van het team te voldoen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Opstelling in een gewenst team geschiedt uitsluitend met toestemming van de aanvoerder van dat team.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Deelname aan de competitie of wedstrijden in welke vorm dan ook, kan pas geschieden nadat de contributie of het inschrijfgeld zijn voldaan, en een teampas en ledenpas is afgegeven. Tijdens het verloop van de competitie kunnen er alleen nieuwe spelers aan een team worden toegevoegd mits ze vóór aanvang van speelweek 12 zijn ingeschreven. Men dient rekening te houden met een doorlooptijd van 2 weken voor het aanmaken van een nieuwe ledenpas.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Als enig geldend legitimatiebewijs tijdens BDC evenementen worden een geldige BDC-ledenpas of de vervangende BDC-ledenpas aangemerkt. De BDC-ledenpas wordt uitgereikt nadat aan de verplichtingen, betreffende het lid worden van de BDC, is voldaan.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. De vervangende BDC-ledenpas kan op afspraak worden afgehaald bij een der bestuursleden, tegen een vergoeding van € 2,00. Deze pas is slechts geldig voor de op de pas vermelde wedstrijd en datum. Na de wedstrijd dient deze pas met het wedstrijdformulier te worden opgestuurd naar de wedstrijdleiding. De vervangende BDC-ledenpas is strikt persoonlijk en kan slechts worden aangevraagd voor een geregistreerd BDC-lid.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. De kosten voor de vervangende BDC-ledenpas zijn cumulatief, met andere woorden de eerste keer worden de kosten eenmaal in rekening gebracht, de tweede keer tweemaal en de derde keer driemaal. Men kan per persoon maximaal 3 keer een vervangende pas aanvragen. De vierde keer zal een nieuwe BDC-ledenpas moeten worden aangevraagd. De kosten hiervan bedragen € 10,00.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. De minimale leeftijd om deel te mogen nemen aan de aktiviteiten van de BDC, anders dan jeugdaktiviteiten bedraagt 16 jaar.</span>


__Artikel 4: TEAMS__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Een speler mag slechts voor 1 team geregistreerd staan en dus niet voor een ander team spelen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Een speler mag ten hoogste eenmaal per seizoen van team wisselen. Aanvraag dient te geschieden volgens het "Mutatieformulier" en dient ter goedkeuring te worden ingeleverd bij het Bestuur. Na goedkeuring kan de wisseling plaatsvinden.</span>
3. Spelers kunnen van team verwisselen mits dit vóór aanvang van speelweek 12 geschiedt.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Naamswijziging en/of wisseling van speelgelegenheid is pas na toestemming van het bestuur toegestaan.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Een team mag in een wedstrijd gebruik maken van 2 invallers, welke op het wedstrijdformulier geregistreerd moeten zijn als spelers van dat team.</span>
6. De invaller(s) mag/mogen pas worden ingezet na afloop van de eerste vier partijen.
7. De speler, die door een invaller is vervangen, mag niet meer deelnemen aan die wedstrijd.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. De aankondiging om gebruik te willen maken van een invaller dient tussen de partijen te geschieden.</span>

__Artikel 5: AFWEZIGHEID__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Een wedstrijd kan worden aangevangen met een onvolledig team. De ontbrekende speler(s) wordt/worden geacht al zijn/hun darts buiten het bord te hebben geworpen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Een team dat te laat komt voor een bekerwedstrijd, verliest de wedstrijd, indien van het te laat komen melding is gemaakt op het wedstrijdformulier door de aanvoerder van de tegenpartij en dit is bevestigd door getuigen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Een team dat te laat komt voor een competitiewedstrijd, wordt geacht afwezig te zijn geweest, indien van het te laat komen melding is gemaakt op het wedstrijdformulier door de aanvoerder van de tegenpartij en dit is bevestigd door getuigen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Ingeval van afwezigheid, te laat komen zoals vermeld in Artikel 5 lid 3 of afmelding volgens Artikel 5 lid 4 kan de wedstrijdleiding beslissen dat de wedstrijd niet meer wordt gespeeld. Het schuldige team (of teams) krijgt 9 punten in mindering. Het benadeelde team krijgt op het eind van het seizoen het gemiddelde aantal punten dat zij heeft behaald plus een punt extra, met een minimum van 5 en een maximum van 9 punten.</span>
5. Verzetten van wedstrijden:
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> a Meer dan een week voor de speeldag kan een wedstrijd in goed overleg verzet worden. Hiervoor heeft men zich te houden aan de volgende regels:</span>
<span style="margin-left: 70.9pt; text-indent: -70.9pt;"> 1) Het team dat de wedstrijd wil verzetten moet met het vaststellen van een nieuwe datum rekening houden met de voorkeur van het andere team.</span>
<span style="margin-left: 70.9pt; text-indent: -70.9pt;"> 2) De wedstrijd dient binnen 5 speelweken gespeeld te worden, waarbij de oorspronkelijke speelweek als eerste van deze 5 speelweken geteld moet worden. Wordt de wedstrijd niet binnen 5 speelweken gespeeld krijgen __BEIDE__ teams 1 strafpunt. Dit om te voorkomen dat één van de teams tegenwerkt om de wedstrijd te spelen. Bij een 2e overtreding van deze regel volgt een straf van 2 strafpunten, bij een 3e overtreding 3 strafpunten enz.</span>
<span style="margin-left: 71.25pt; text-indent: -71.25pt;"> 3) Het verzetten van een wedstrijd moet altijd aan de wedstrijdleiding doorgegeven worden door BEIDE captains. Het team dat dit niet of na de geplande speelweek van de wedstrijd doet krijgt 1 strafpunt.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> b. Binnen een week voor de speeldag kan de wedstrijd niet verzet worden. Uitzondering op deze regel is als BEIDE captains het verzetten van de wedstrijd in goed overleg goedkeuren. Verder gelden voor het verzetten van de wedstrijd de normale bovengenoemde regels. Het verzetten van een wedstrijd moet altijd aan de wedstrijdleiding doorgegeven worden door BEIDE captains</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -35.45pt;"> c. Een wedstrijd in de bekercompetitie kan verzet worden maar moet wel in dezelfde speelweek gespeeld worden. Wil een team een bekerwedstrijd verzetten en er is in de desbetreffende speelweek geen mogelijkheid om de wedstrijd te verzetten moet de wedstrijd gespeeld worden op een door de wedstrijdleiding vastgestelde datum.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -35.45pt;"> d. In de laatste 5 speelweken dienen de wedstrijden te worden gespeeld voor de eerstvolgende competitieronde. Indien een wedstrijd uit de laatste 5 speelweken niet op tijd is gespeeld wordt de uitslag door de wedstrijdleiding op 0-0 bepaald. Wedstrijden uit de speelweken 1 t/m 17 die niet vóór het begin van de 18e speelweek zijn gespeeld worden door de wedstrijdleiding op 0-0 bepaald. In bijzondere gevallen kan het Bestuur anders beslissen.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -35.45pt;">e.</span>Maximaal mag een team drie maal een competitiewedstrijd verzetten. Aan het verzetten van een vierde wedstrijd wordt 1 strafpunt toegekend. Voor een vijfde
wedstrijd 2 strafpunten, voor een zesde wedstrijd 3 strafpunten etc. etc. Het betreft hier alleen de teams die de verzetting aanvragen, niet de tegenstanders. Bekerwedstrijden worden niet meegeteld. In bijzondere gevallen kan het bestuur anders beslissen.
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -35.45pt;"> f. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen een nieuwe wedstrijddatum vast te stellen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Een team dat tweemaal voor een vastgestelde beker- en/of competitiewedstrijd afwezig is geweest, wordt uit de beker en competitie genomen. Spelers van dit team mogen de eerste 10 speelweken niet aan de BDC competitie en bekercompetitie deelnemen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Alle, door het uit de competitie gezette team gespeelde competitiewedstrijden, worden 0-0 verklaard.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Door het systeem van invullen van ledenpassen op het wedstrijdformulier, zoals vermeld in Artikel 6 lid 2, zijn beide aanvoerders verantwoordelijk voor een correct ingevuld wedstrijdformulier. Hierdoor kunnen beide teams dan ook aansprakelijk worden gesteld bij het nemen van eventuele (straf-) maatregelen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">9. Ingeval frauduleuze handelingen worden gesignaleerd ten aanzien van wedstrijdformulieren of ledenpassen dient het Bestuur een klacht in bij de Tuchtcommissie.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">10. Een speler is niet gerechtigd aan de competitie- en/of bekerwedstrijden deel te nemen wanneer hij geen geldig BDC-legitimatiebewijs kan overleggen. Als geldig BDC-legitimatie­bewijs worden de (geldige) BDC-ledenpas en/of de vervangende BDC-ledenpas aangemerkt.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">11. Een speler is tevens ongerechtigd aan competitie- en/of bekerwedstrijden deel te nemen wanneer hij geschorst is of uitgesloten van deelname aan BDC-evenementen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">12. Het team waarin een niet gerechtigde speler meespeelt, verliest het aantal behaalde punten in die betreffende wedstrijd. Tevens kan de wedstrijdleiding een klacht indienen bij de Tuchtcommissie. De tegenpartij krijgt 1 punt in mindering wegens het onjuist invullen van het wedstrijdformulier.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">13. Indien een speler of team wordt geschorst zal de spelerspas en/of teampas door het Bestuur worden ingevorderd.</span>

__Artikel 6: WEDSTRIJDFORMULIEREN__
1. Alleen door de BDC uit te geven wedstrijdformulieren zijn geldig.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Beide aanvoerders moeten voor aanvang van de wedstrijd de namen van de spelers op een wedstrijdformulier invullen. Vervolgens geven de aanvoerders elkaar de teampas en de ledenpassen van de spelers die zij die wedstrijd willen opstellen, dus inclusief reserves. Op de formulieren vullen zij dan voor de tegenstander in het pasnummer van de spelers en reserves. Beide teams vullen dus een wedstrijdformulier in.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Aan het eind van de wedstrijd wordt het formulier volledig ingevuld en door beide aanvoerders ondertekend. Indien een formulier niet volledig of onjuist is ingevuld wordt bij beide teams 1 punt in mindering gebracht. De wedstrijdformulieren dienen tot de start van het volgende seizoen bewaard te blijven door de aanvoerder, en dienen op aangeven van bestuur, tuchtcommissie dan wel wedstrijdleiding overlegd te worden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Uitslagen dienen binnen 48 uur, tellend vanaf 24:00 uur van de wedstrijd­speeldag, via de daartoe aangegeven website te zijn doorgegeven. Beide aanvoerders van de teams zijn hiervoor verantwoordelijk.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Op deze website is ruimte beschikbaar voor het invullen van op- of aanmerkingen inzake hoogste score en hoogste finish.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Op deze website is er ruimte om op- of aanmerkingen te maken inzake gespeelde wedstrijden, speelcondities of overige relevante zaken.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Het controleren van uitslagen zal steekproefsgewijs plaatsvinden. Iedere wedstrijdleider bepaalt zijn eigen steekproef. Overtredingen worden besproken in het periodiek overleg van de wedstrijdleiders.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Indien uitslagen onvolledig/foutief/te laat zijn ingevuld dan gelden de volgende strafmaatregelen:</span>
- 1e overtreding : 1 strafpunt
- 2e overtreding : 2 strafpunten
- 3e overtreding : 3 strafpunten
- enzovoorts.
Hierbij in acht neming dat: indien er binnen één controlemoment voor een team meerdere gelijke overtredingen worden geconstateerd, dat deze overtredingen allen dezelfde strafmaat worden opgelegd.
9. De volgende onregelmatigheden leveren bovenstaande strafpunten op:
- pasnummer(s) is/zijn niet ingevuld en/of niet correct.
- naam/namen is/zijn niet ingevuld en/of niet correct.
- uitslagen zijn niet goed ingevuld of formulieren wijken van elkaar af. Bellen met captains van de teams om juiste uitslag te achterhalen.
Het spreekt voor zich dat beide teams 1 strafpunt (of meer, afhankelijk van het aantal eerder onjuist ingevulde uitslagen) krijgen.
10. Indien een team doelbewust een uitslag invoert van een wedstrijd die niet gespeeld is, dan kan het bestuur en de tuchtcommissie het team per direct uitsluiten van deelname aan de competitie en/of BDC-evenementen lopende het seizoen.

__Artikel 7: SCHEIDSRECHTER / WEDSTRIJDOFFICIAL__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Het opschrijven van de score wordt uitgevoerd door één of meerdere scheidsrechters, die worden geleverd door het thuisspelende team, of aangewezen na overleg met de aanvoerders.</span>
2. Het Bestuur of de beide aanvoerders kunnen neutrale scheidsrechters aanstellen.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Tijdens het werpen van de darts blijft de scheidsrechter onbeweeglijk staan. Hij mag geen aanwijzingen geven.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Een speler mag op elk moment van zijn beurt aan de scheidsrechter vragen wat hij heeft gegooid en/of hoeveel nog gegooid moet worden. De scheidsrechter mag echter beslist niet zeggen hoe de speler kan finishen.</span>
5. De score mag pas geschreven worden nadat de speler zijn 3 darts geworpen heeft.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Op het moment dat de derde dart het bord raakt, wordt de score geteld door het hardop uitspreken van de score door de scheidsrechter of door het hardop uitspreken van "telt", waarna de score kan worden opgeteld. Alle daarvoor uitgeketste en/of uitgevallen darts tellen niet mee in de score.</span>
7. Een dart die van het bord ketst, of eruit valt, wordt niet opnieuw geworpen.
8. Een dart telt als de punt in het bord zit of de punt het bord raakt.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">9. De "bed" die telt, is degene waar de dart binnendringt. Waar de dart eindigt is niet van belang zolang Artikel 7 lid 8 van toepassing is.</span>
10. Nadat de darts uit het bord zijn genomen, is geen beroep mogelijk op de behaalde score.
11. Beroep op een telfout is alleen mogelijk indien de fout nog zichtbaar is op het scorebord.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">12. De scheidsrechter let uiteraard op het zich correct houden aan de werpafstand. Indien een speler zich na een waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houdt, kan de scheidsrechter de worp ongeldig verklaren. Deze worp mag niet worden overgespeeld. Hierop is geen beroep mogelijk.</span>

__Artikel 8: SCORE__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Alle 501, 701 of 1001 partijen, die moeten eindigen met een dubbel, eindigen wanneer met het werpen van een dubbel precies nul is bereikt. Is het aantal punten hoger dan nodig is om de leg te eindigen, of houdt men 1 punt over, dan blijft het aantal punten op het scorebord ongewijzigd.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Een tactics partij is gewonnen door die partij die het eerst alle getallen dicht heeft en niet achter staat in score.</span>


<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">__Artikel 9: OEFENING__</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Het wedstrijdbord moet gedurende de 15 voorafgaande minuten voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar zijn voor alle spelers.</span>
2. Voor de aanvang van een partij heeft de speler er recht op met 6 darts te kunnen ingooien.

__Artikel 10: ROOKBELEID__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Spelers <span style="color: black;">en wedstrijdofficial is het niet toegestaan om te roken gedurende een wedstrijd, indien er niet gerookt mag worden in de speelgelegenheid.</span></span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Het<span style="color: black;"> spelen van een wedstrijd in een als rookruimte ingerichte ruimte binnen een speelgelegenheid is niet toegestaan.</span></span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Behalve i<span style="color: black;">ndien vanaf 15 minuten voor aanvang van een wedstrijd, gedurende de gehele wedstrijd, er in de gehele rookruimte niet gerookt wordt</span>.</span>

__Artikel 11: PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING__
1. De opbouw van de divisies is als volgt:
a. de hoogste divisie is de enkelvoudige eredivisie;
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> b. daaronder volgt een tweevoudige eerste divisie, een viervoudige tweede divisie en een meervoudige derde en vierde divisie;</span>
c. in principe bestaat een divisie uit twaalf teams;
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> d. in de laagste divisie kan hiervan worden afgeweken wanneer het totaal van de deelnemende teams niet deelbaar is door twaalf.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Aan het begin van het seizoen stelt het Bestuur de promotie- en degradatieregeling vast aan de hand van de aan- en afmeldingen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. In het geval 2 of meerdere teams op een gelijke plaats zijn geëindigd, die voor promotie of degradatie in aanmerking komt, dan bepaalt het resultaat in punten van de onderlinge wedstrijden van de afgelopen competitie de onderlinge stand. In het geval ook hier een gelijke stand is behaald, wordt door middel van een wedstrijd of wedstrijden op neutraal terrein de onderlinge stand bepaald. In het geval ook dit onbeslist blijft, wordt door middel van loting de promotie- of degradatieplaats bepaald.</span>


__Artikel 12: STRAFBEPALINGEN__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. De wedstrijdleiding dient te handelen in de geest van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement.</span>
2. De wedstrijdleiding kan een speler berispen.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. De wedstrijdleiding kan een aanvoerder ontheffen van zijn functie. Dit gebeurt altijd in overleg met het betreffende team.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. De wedstrijdleiding kan een verzoek tot schorsing van een lid indienen bij de Tuchtcommissie.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. De wedstrijdleiding kan minimaal 1 en maximaal 9 punten in mindering brengen op het totaal aantal punten behaald in de competitie.</span>
6. De wedstrijdleiding kan volgens artikel 6 lid 7, 8, 9 en 10 strafpunten opleggen.
7. De wedstrijdleiding kan een wedstrijd 0-0 verklaren en laten overspelen.
8. De wedstrijdleiding kan een wedstrijd 0-0 verklaren en niet laten overspelen.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">9. Het Bestuur en de Tuchtcommissie kunnen een team uitsluiten van deelname aan de competitie en/of BDC-evenementen lopende het seizoen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">10. Een team dat in totaal 15 strafpunten of meer in 1 seizoen krijgt, wordt resoluut uit de competitie genomen. Spelers van dit team mogen de eerstvolgende 10 speelweken na uitsluiting niet aan de BDC competitie en bekercompetitie deelnemen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">11. Tegen een door het Bestuur opgelegde straf kan men binnen 14 dagen in beroep gaan bij de Tuchtcommissie. Dit dient schriftelijk en met redenen omkleed te gebeuren.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">12. Als een team zich voor of tijdens de competitie terugtrekt mogen de spelers van dit team de eerste 10 speelweken na terugtrekking niet aan de BDC competitie en bekercompetitie deelnemen. In bijzondere gevallen kan het Bestuur anders beslissen.</span>

__Artikel 13: WIJZIGINGEN EN TOEVOEGINGEN__
<span style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;">1. Het Bestuur behoudt zich het recht voor deze spelregels te wijzigen respectievelijk aan te vullen.</span>

 

__Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN__
1. De ALV kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen.
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de ALV, mits 14 dagen van tevoren schriftelijk medegedeeld.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">4. Door toetreding tot de vereniging verbindt ieder lid zich te onderwerpen aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de verder gestelde regels alsmede beslissingen van het Bestuur en de Tuchtcommissie.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">5. Indien een artikel in dit Huishoudelijk Reglement, het Wedstrijdreglement of het Ranking­reglement voor verschillende uitleg vatbaar is, is de mening van het Bestuur voor elk lid bindend.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">6. In die gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement, het Wedstrijdreglement of het Ranking­reglement niet voorzien beslist het Bestuur.</span>

__Artikel 2: BESTUUR__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Het Bestuur bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste uit 7 personen. De leden van het Bestuur zullen volgens rooster aftreden. Posities die in het Bestuur bezet moeten zijn: voorzitter, secretaris en penningmeester. Posities die door leden van het Bestuur bezet kunnen worden zijn: vice-voorzitter, 2e secretaris, 2e penningmeester, toernooi-organisator, wedstrijd-/ competitieleider, commissaris algemene zaken. Het Bestuur kan zich verder laten assisteren door commissies die voor speciale taken en/of gelegenheden worden gevormd, dit zowel op verzoek van het Bestuur als van de ALV.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Ten aanzien van de verantwoordelijkheden van het Bestuur in haar uitvoerende taken zij vermeld dat, waarin haar Statuten of Huishoudelijk Reglement niet is voorzien, het Bestuur gemachtigd is (indien deze zaken een dringend karakter hebben of in zaken waar een snelle oplossing belangrijk of aanbevelenswaardig is) handelend op te treden en/of uitspraken te doen, zulks naar inzicht van het Bestuur, en later hierover verantwoording af te leggen aan de ALV.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Het Bestuur verplicht zich om eenmaal per jaar een ALV uit te roepen. Kandidaatstellingen voor bestuursfuncties dienen 7 dagen voor het plaatsvinden van de ALV bij het secretariaat binnen te zijn. Kandidaten zullen op de ALV aan de leden bekend gemaakt worden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het Bestuur of door ten minste 5 leden. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ALV.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. In zijn eerste bestuursvergadering na zijn verkiezing stelt het nieuw verkozen Bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan hetzij in het cluborgaan hetzij middels een schriftelijke kennisgeving mededeling aan alle leden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 5 jaar na zijn verkiezing af, volgens een door het Bestuur op te maken rooster. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. De ALV kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap of door het bedanken als bestuurslid.</span>

__Artikel 3: BESTUURSTAKEN__
1. De afzonderlijke verplichtingen van de bestuursleden zijn:
a. De voorzitter is onder meer belast met:
1. de leiding van de bestuursvergaderingen;
2. de zorg voor het uitvoeren van alle besluiten in voormelde vergaderingen genomen;
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 3. de zorg voor de stipte naleving van Statuten, Huishoudelijk Reglement en overige regels.</span>
b. De secretaris is onder meer belast met:
1. de zorg voor de algehele correspondentie;
2. hij houdt het archief bij en houdt afschrift van de uitgaande stukken;
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 3. hij ontvangt alle binnengekomen stukken;</span>
4. hij geeft aan het eind van het seizoen een algemeen schriftelijk jaarverslag;
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 5. ingeval van aftreden draagt hij de gehele administratie alsmede alle aan de functie verbonden eigendommen van de vereniging over aan zijn opvolger;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -57pt;"> 6. hij draagt zorg voor het bijhouden van de ledenlijst of het register, uit welke de aard van elk lidmaatschap dient te blijken;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -57pt;"> 7. hij draagt zorg voor het registreren van genomen besluiten van het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -57pt;"> 8. hij ontvangt tevens de afschriften van de besluiten die door de commissies worden genomen.</span>
c. De penningmeester is onder meer belast met:
1. alle inkomsten en uitgaven;
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 2. het indienen van begrotingen, waaronder alle baten en lasten, alsmede het overleggen van een financieel jaarverslag;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 3. de voldoening van de rekeningen, welke het gevolg zijn van door het Bestuur genomen besluiten en de regeling van alle verdere betalingen een en ander tegen ontvangst van behoorlijke betalingsbewijzen; hij zal, zonder machtiging van de ALV, geen financiële verplichtingen aangaan, wanneer het totaalbedrag van de begroting wordt overschreden;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 4. de boekhouding van inkomsten en uitgaven, onder verplichting aan het Bestuur inzage te verstrekken van de boeken en de bescheiden en per jaar een overzicht van de financiële toestand te geven. Dit overzicht wordt ook ter beschikking van de Kascommissie gesteld;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 5. het opmaken van een balans per einde van het boekjaar en de baten- en lastenrekening over het afgelopen boekjaar, onder gehoudenheid alle daarop betrekking hebbende stukken en bescheiden ten minste 10 jaar te bewaren;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 6. betreffende de tekenbevoegdheid: een betalingsbewijs dient altijd van twee handtekeningen voorzien te zijn; de eerste penningmeester moet ten alle tijde tekenen; tevens dient of de voorzitter of de secretaris mede te tekenen;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 7. de ALV dient aangaande rechtshandelingen ten behoeve van het Bestuur een bedrag vast te stellen;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 8. kostenvergoedingen zullen alleen plaatsvinden met toestemming van het gehele Bestuur;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 9. de penningmeester dient alle ontvangsten direct bij te schrijven op de bankrekening van de vereniging, met uitzondering van € 5.000,00 kasgeld;</span>
<span style="margin-left: 63.75pt; text-indent: -63.75pt;"> 10. blijft de penningmeester in gebreke dan kan de ALV tot onmiddellijke schorsing overgaan. Ingeval van schorsing draagt hij de gehele financiële administratie, alsmede alle bewijsstukken en eigendommen van de vereniging op eerste vordering van het Bestuur over aan zijn waarnemer of opvolger.</span>


d. De vice-voorzitter is onder meer belast met:
1. het waarnemen van de voorzittersfunctie bij afwezigheid van de voorzitter;
<span style="margin-left: 21.25pt; text-indent: -21.25pt;"> 2. het waarnemen van Bestuursfuncties, waar mogelijk, welke door omstandigheden niet vervuld kunnen worden of vacant zijn.</span>
2. Het door het Bestuur uit te brengen jaarverslag moet bevatten:
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -21.3pt;">a. een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen seizoen, uit te brengen door de secretaris;</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> b. een financieel overzicht van de penningmeester, bevattende een staat van baten en lasten, een balans en een begroting voor het nieuwe seizoen.</span>

__Artikel 4: VERGADERINGEN__
A. Presentielijst
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 1. Bij binnenkomst tekenen de leden de presentielijst van de vergadering. Na afloop van de vergadering wordt de lijst gesloten en door de voorzitter en de secretaris ondertekent.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 2. Leden, die voor het sluiten van de vergadering deze willen verlaten, geven daarvan kennis voor aanvang van de vergadering.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;">B. Orde ter vergadering/besluitvorming</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 3. De voorzitter handhaaft de orde ter vergadering.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 4. Niemand voert het woord zonder het aan de voorzitter gevraagd en verkregen te hebben.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 5. De voorzitter stelt de volgorde der sprekers vast, met dien verstande dat over een voorstel, amendement of motie allereerst de voorsteller of een der voorstellers het woord mag voeren ter toelichting.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 6. Ieder lid heeft het recht ter vergadering schriftelijk moties in te dienen bij de voorzitter. De voorzitter neemt de motie in ontvangst en deze komt in behandeling bij het onderwerp waarop zij betrekking heeft.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 7. Ter vergadering worden de agendapunten behandeld in de volgorde waarin zij op de agenda zijn geplaatst, tenzij het Bestuur of de vergadering besluit die volgorde te wijzigen dan wel een agendapunt aan te houden.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 8. Tijdens de vergadering kunnen slechts nieuwe punten aan de agenda worden toegevoegd indien het Bestuur of de vergadering besluit dat daartoe redenen aanwezig zijn.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 9. Elk voorstel moet in bevestigende zin een gewenste verandering beschrijven, zodat iemand die voor stemt aangeeft daarmee voor deze verandering te zijn.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 10. Eventuele afgevaardigden van teams worden geacht die teams te vertegenwoordigen en als zodanig hun mening te geven.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 11. Indien blijkt dat geen der aanwezigen over een voorstel stemming verlangt, wordt een voorstel geacht te zijn aangenomen.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 12. Ieder lid heeft het recht aantekening in de notulen te verkrijgen waaruit blijkt dat hij geacht wordt te hebben tegengestemd.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 13. Bij stemming over meer dan één voorstel over hetzelfde onderwerp gaat het verst strekkende voorstel voor.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 14. Van de leden wordt verwacht dat zij voor of tegen stemmen.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 15. Bij staking van de geldige stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 16. De door de voorzitter vastgestelde volgorde van sprekers kan worden verbroken wanneer een lid van de vergadering het woord vraagt over de orde. Dat doet hij door te zeggen: "Voorzitter, ik heb een punt van orde".</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 17. De voorzitter heeft het recht, ter handhaving van de orde, een spreker die na gewaarschuwd te zijn wederom buiten de orde gaat, het woord te ontnemen.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 18. De voorzitter heeft het recht de vergadering te schorsen:</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> a. indien hij meent overleg met zijn bestuursleden te moeten plegen;</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> b. indien hij de vergadering daarom vraagt ter nadere beraadslaging.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 19. Een voorstel van orde, dat uitsluitend betrekking heeft op de orde van de vergadering, kan op elk moment worden ingediend en wordt onmiddellijk in behandeling genomen. Het wordt direct en zonder verdere beraadslaging in stemming gebracht, tenzij de voorzitter beslist dat andere leden hun mening kenbaar kunnen maken.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 20. Ieder lid van de vergadering kan amendementen op voorstellen voordragen. Het amendement moet schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, en wel voordat het voorstel zal worden behandeld.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 21. Stemmen over personen geschiedt via gesloten stembriefjes.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 22. Per vergadering benoemt de voorzitter een stembureau van 3 leden. Deze commissie bepaalt zelf wie van haar leden de uitslag van een stemming aan de voorzitter meedeelt.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 23. Het stemmen over zaken geschiedt bij handopsteken, tenzij de meerderheid der vergadering schriftelijke stemming verlangt.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 24. Voor de inleiding van een agendapunt wordt in het algemeen niet meer dan 5 minuten beschikbaar gesteld. In belangrijke zaken mag het Bestuur maximaal 15 minuten gebruiken ter inleiding van een agendapunt.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 25. Beschouwingen van een voorstel of amendement moeten in eerste instantie binnen maximaal 5 minuten zijn afgewerkt. De voorzitter kan de indiener van een voorstel of amendement in tweede instantie extra spreektijd geven.</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> 26. Indien een lid zich tot 7 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter meldt als spreker voor een bepaald agendapunt, kan hem - als daar tijd voor is - extra spreektijd worden toegestaan.</span>

__Artikel 5: COMMISSIES__
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">1. In het algemeen zullen commissies, zoals de Kascommissie en Tuchtcommissie, in functie zijn gedurende de periode van 1 jaar. De leden van commissies zullen door het Bestuur worden voorgedragen aan de ALV. Commissies kunnen slechts worden samengesteld uit leden van de vereniging.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">2. Het Bestuur is gerechtigd een commissie te benoemen in al die gevallen waar het gaat om een breed advies en in die gevallen waar de problematiek niet of nauwelijks door de ALV kan worden overzien.</span>

__Artikel 6: TUCHTCOMMISSIE__
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">1. De Tuchtcommissie doet uitspraak t.a.v. overtredingen en/of klachten. Hierbij wordt het oordeel van de aanvoerders, toernooileiding of Bestuur in aanmerking genomen.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">2. De Tuchtcommissie kan naar eigen inzicht bijeenkomen, waarbij aangetekend wordt dat overtredingen en klachten binnen 14 dagen in behandeling moeten worden genomen.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">3. Een speler en/of team zal kunnen worden gehoord door de Tuchtcommissie over het hem/haar ten laste gelegde feit. Spelers en/of team zijn verplicht aan een oproep van de Tuchtcommissie gehoor te geven.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">4. Beroep bij de ALV naar aanleiding van een uitspraak is slechts mogelijk in geval van schorsing of ontzetting zoals omschreven in Artikel 6 lid 3 en 4 van de Statuten. Gebruik maken van de mogelijkheid tot beroep bij de ALV moet binnen 14 dagen na de uitspraak van de Tuchtcommissie kenbaar worden gemaakt aan het Bestuur. Dat dient schriftelijk en met redenen omkleed te gebeuren.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">5. Maakt een speler en/of team gebruik van het recht tot beroep via de ALV, dan dient deze een bindende uitspraak te doen.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">6. Een speler kan disciplinair worden gestraft voor het negeren van een waarschuwing van de toernooileiding, competitieleiding of het Bestuur inzake bijvoorbeeld:</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> a. het gebruik van onwelvoeglijke taal;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> b. het beïnvloeden van de tegenstander door gebaren, taalgebruik e.d.;</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> c. het negatief beïnvloeden van de wedstrijd door bijvoorbeeld gebaren, schelden, met glazen gooien, rook in het gezicht van de tegenstander blazen, enz.;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> d. het bij herhaling over de oche gaan staan;</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> e. het in kennelijke staat verkeren en daardoor de wedstrijd en/of tegenstander beïnvloeden;</span>
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> f. het zich niet correct gedragen tijdens een wedstrijd of toernooi, zulks ter beoordeling van de toernooileiding of competitieleiding.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">7. Een speler of team kan worden geschorst nadat tegen speler of team een formele klacht is ingediend bij het Bestuur. De klacht moet schriftelijk worden ingediend via de Tuchtcommissie en deze dient zich bereid te verklaren de betreffende klacht te behandelen. Indien de Tuchtcommissie niet bereid is de klacht te behandelen, kan de speler of het team wat de klacht indiende, zich wenden tot het Bestuur met het verzoek de klacht te laten behandelen door de Tuchtcommissie. Indien de meerderheid van het Bestuur de klacht ontvankelijk verklaart, zal de Tuchtcommissie gehouden zijn de klacht te behandelen.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">8. Indien het Bestuur een lid wil schorsen, zal zij hiertoe een klacht bij de Tuchtcommissie moeten indienen.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">9. De Tuchtcommissie kan de volgende maatregelen nemen, die bindend zijn voor zowel Bestuur als leden:</span>
a. seponeren van een opgelegde straf;
b. verlichten van een opgelegde straf;
c. overnemen van een opgelegde straf;
d. verzwaren van een opgelegde straf;
e. berispen van een speler en/of team;
f. schorsing van een lid voor ten minste 1 en ten hoogste 4 wedstrijden;
<span style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"> g. ontheffen van een aanvoerder van zijn/haar functie; dit gebeurt altijd in overleg met het betreffende team en de wedstrijdleiding;</span>
h. minimaal 1 en maximaal 9 punten in mindering brengen;
i. een team uitsluiten van verdere deelname aan de competitie en/of andere BDC-
evenementen;
j. een wedstrijd 0-0 verklaren en niet laten overspelen;
k. een wedstrijd 0-0 verklaren en laten overspelen.
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">10. De Tuchtcommissie kan optreden als commissie van beroep. Tegen een opgelegde straf en/of maatregel moet binnen 14 dagen schriftelijk beroep worden aangetekend bij de Tuchtcommissie.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">11. De Tuchtcommissie dient te handelen in de geest van de Statuten, Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement van de BDC.</span>

__Artikel 7: TEAMS / AANVOERDERS__
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">1. De aanvoerders dienen van alle deelnemende spelers en reservespelers de ledenpassen voor aanvang van de wedstrijd te overhandigen aan de aanvoerder van de tegenpartij. Het niet kunnen tonen van de ledenpas heeft tot gevolg dat de betreffende speler niet mag worden opgesteld.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">2. Een team kan worden uitgesloten van deelname aan de competitie door het Bestuur of door de Tuchtcommissie.</span>


__Artikel 8: OFFICIAL / SCHRIJVER / WEDSTRIJDLEIDER__
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">1 De official en/of wedstrijdleider kan zelfstandig optreden en beslissingen nemen ten aanzien van spelers die zijn inziens het eerlijke verloop van een wedstrijd of toernooi in welke vorm dan ook beïnvloeden.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">2. Een official (meestal een bestuurslid of iemand die door het Bestuur is aangewezen) en een wedstrijdleider van een toernooi maken zich bij aanvang bekend aan de spelers en/of deelnemers. Hij kan zich ten alle tijde legitimeren door middel van zijn ledenpas.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">3. Hij kan optreden tegen spelers die:</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> a. teveel en/of te luid praten tijdens het spel;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> b. onwelvoeglijke taal gebruiken;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> c. zich schuldig maken aan wangedrag of obscene gebaren;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> d. het spel opzettelijk vertragen;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> e. niet voldoende afstand houden en daardoor spelers hinderen;</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"> f. het ordelijk verloop van een wedstrijd verstoren.</span>
<span style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt;">4. Bij afwezigheid van een official en/of wedstrijdleider zijn de aanvoerders verantwoordelijk voor een correct verloop van de wedstrijd.</span>

 

__Artikel 1: NAAM EN ZETEL__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. De vereniging draagt de naam: "BOSSCHE DARTS COMPETITIE" en wordt in de statuten en reglementen nader aangeduid als: de “vereniging” en/of “BDC”.</span>
2. De zetel van de vereniging is gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.


__Artikel 2: DOEL__
1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de dartssport.
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
<span style="margin-left: 35.45pt; text-indent: -35.45pt;"> a. het lidmaatschap van de Nederlandse Darts Bond, in de statuten en reglementen nader aangeduid als "NDB";</span>
b. het deelnemen aan door de NDB georganiseerde wedstrijden en competities;
c. voorts alles te doen wat tot het gestelde doel bevorderlijk kan zijn.

__Artikel 3: ORGANISATIE__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Organen van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede die personen en commissies die op grond van de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt in de Officiële Mededelingen van de vereniging.</span>

__Artikel 4: LEDEN__
1. De vereniging kent natuurlijke personen en/of verenigingen en hun leden als lid.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan de algemene vergadering op verzoek van de betrokkene alsnog tot toelating besluiten.</span>
3. De wijze van toelating tot het lidmaatschap kan nader worden geregeld in een reglement.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. De algemene vergadering is bevoegd leden in categorieën onder te verdelen en voor elke categorie afwijkende rechten en verplichtingen vast te stellen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Het bestuur houdt een ledenregister bij. In dit register worden alleen die gegevens bijgehouden welke voor de realisering van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon die zich in het kader van de doelstelling van de dartssport in het algemeen en voor de vereniging in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt het predikaat 'lid van verdienste' verlenen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon die zich in het kader van de doelstelling van de dartssport in het algemeen en voor de vereniging in het bijzonder gedurende lange tijd zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predikaat 'erelid' verlenen.</span>


__Artikel 5: ALGEMENE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN__
1. Leden van de vereniging zijn verplicht:
a. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de vereniging na te leven;
b. de statuten, reglementen en besluiten van de NDB na te leven;
c. de belangen van de vereniging en/of van de dartssport in het algemeen niet te schaden;
<span style="margin-left: 35.45pt; text-indent: -35.45pt;"> d. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Zij die lid worden van de vereniging zijn gehouden tevens lid te worden en te blijven van de NDB. Met het aanmelden voor het lidmaatschap van de vereniging meldt de betrokkene zich tevens als lid van de NDB aan.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Het bestuur is bevoegd aan de leden verplichtingen van financiële en andere aard op te leggen en om verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. Tenzij het betreffende lid zich daartegen verzet, kan de vereniging voor het lid nakoming van bedongen rechten en schade­vergoeding vorderen. De vereniging kan bovendien ten laste van de leden verplichtingen aangaan.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement of bij besluit van een orgaan.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de vereniging aangegeven datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht van beroep uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de vereniging totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de vereniging geen rechten uitoefenen en blijft hij verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook vijftien procent (15%) aan buiten­gerechtelijke kosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in zijn verzuim, dan is hij naast de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ook alle redelijker­wijs voor de inning van zijn schuld aan de vereniging door een advocaat of deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Het gebruik of doen gebruiken van verboden stimulerende middelen (doping) is verboden. Leden zijn verplicht hun volledige medewerking te geven aan dopingcontroles en zich te houden aan het Dopingreglement.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">9. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding, als geregeld in het Tucht­reglement van de stichting sportrechtspraak.</span>


__Artikel 6: TUCHTRECHTSPRAAK__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. In het geval van een overtreding van de statuten, een reglement of een besluit van de vereniging kan het lid worden bestraft door het bestuur van welke strafoplegging beroep openstaat bij een daartoe gerechtigde commissie.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Indien het lid binnen het verband van de NDB een overtreding begaat, is op het lid de tuchtrechtspraak van de NDB van toepassing, zoals vermeld in de statuten van de NDB en in krachtens de statuten van de NDB geldende reglementen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. De vereniging en een gestraft lid onderwerpen zich aan de door of namens de NDB uitgeoefende tuchtrechtspraak.</span>

__Artikel 7: EINDE LIDMAATSCHAP__
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door overlijden, of door opzegging of ontzetting.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Indien de NDB het lidmaatschap van een lid beëindigt, is de vereniging gehouden het lidmaatschap van dat lid door opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen. Worden door de vereniging nog andere takken van sport beoefend, dan is de vereniging gehouden slechts het lidmaatschap van het lid van de afdeling Darts te beëindigen. Indien de vereniging het lidmaatschap met een lid beëindigt, eindigt daardoor niet het lidmaatschap van de NDB wanneer het lid uit andere hoofde lid van de NDB blijft.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Een lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat:</span>
<span style="margin-left: 35.45pt; text-indent: -35.45pt;"> a. hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, dan wel tot fusie of splitsing van de vereniging;</span>
<span style="margin-left: 35.45pt; text-indent: -35.45pt;"> b. hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging niet op hem van toepassing is. Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer het een wijziging van rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig zijn omschreven of wanneer een verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer:</span>
<span style="margin-left: 35.45pt; text-indent: -35.45pt;"> a. het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet of niet tijdig nakomt, waaronder - doch niet uitsluitend - die van artikel 5;</span>
b. de belangen van de vereniging of van de dartssport schaadt;
c. het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Voorts kan de vereniging het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging doen beëindigen indien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Een opzegging tegen het einde van het boekjaar geschiedt zowel door de vereniging als het lid met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Is niet tijdig opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het einde van het daaropvolgende boekjaar. Is ten onrechte met onmiddellijke ingang opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd. Zolang het lidmaatschap niet is beëindigd, behoudt het lid zijn rechten en moet hij zijn verplichtingen nakomen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid tot ten hoogste het einde van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging, of zolang een aangelegenheid waarbij het lid is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf hieronder begrepen. Het bestuur stelt alsdan de datum vast waarop het lidmaatschap eindigt.</span>

__Artikel 8: HET BESTUUR__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;"> De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige functies worden door de leden van het bestuur onderling verdeeld.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Het bestuur en drie leden kunnen schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk drie weken voor de datum van de algemene vergadering.</span>
4. Indien de benoeming in functie geschiedt, geschiedt ook de kandidaatstelling in functie.
5. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk tijdens de eerstvolgende vergadering van de algemene vergadering voorzien.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk op de eerstvolgende algemene vergadering voorzien.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Na de benoeming van bestuursleden worden de functies verdeeld en de taken van ieder bestuurslid vastgesteld, waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring (bestuurstaak) van twee of meer leden van het bestuur behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">9. Een lid van het bestuur kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de algemene vergadering, met twee derden van de uitgebrachte stemmen worden ontslagen of geschorst. Een schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste drie maanden. Behalve wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag of bedanken, eindigt de schorsing door tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing. De algemene vergadering neemt haar besluit niet eerder dan nadat het desbetreffende bestuurslid door de algemene vergadering is gehoord, althans daartoe in de gelegenheid is gesteld.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">10. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken, door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming en wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur indien het bestuurslid wordt benoemd in een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur.</span>

__Artikel 9: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR__
1. Tenzij de statuten anders bepalen, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak door personen of commissies doen uitvoeren. Bovendien is het bestuur bevoegd - al dan niet tegen betaling - werkzaamheden aan derden op te dragen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal van vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht alsdan zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen om in de vacatures te voorzien.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Het bestuur ziet toe op de naleving van de statuten, reglementen en door de vereniging genomen besluiten.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden of het bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.</span>

__Artikel 10: BESTUURSVERGADERINGEN__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden dit gewenst achten.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. De voorzitter bepaalt de wijze van vergaderen. Het bestuur kan ook anders dan in een bijeenkomst vergaderingen houden, mits alle betrokken bestuursleden daaraan deelnemen of in geval van afwezigheid verklaard hebben met die wijze van vergaderen in te stemmen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien de helft, doch ten minste drie leden aan de vergadering deelnemen of daarin door een aanwezig bestuurslid vertegenwoordigd zijn.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Indien de stemmen in een bestuursvergadering staken, wordt het voorstel in een volgende bestuursvergadering opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen dan wederom, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.</span>

__Artikel 11: VERTEGENWOORDIGING__
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De BDC wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door gezamenlijk handelen van hetzij:
a. voorzitter en secretaris, hetzij
b. voorzitter en penningmeester, hetzij
c. secretaris en penningmeester, hetzij
<span style="margin-left: 35.45pt; text-indent: -35.45pt;"> d. een lid van het dagelijks bestuur en een bestuurslid, zulks na instemming van het voltallig Bestuur.</span>
3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de gezamenlijk handelende
bestuursleden kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden gebonden.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Personen aan wie hetzij op grond van deze statuten, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat hiertoe een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.</span>

__Artikel 12: COMMISSIES__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of een reglement is geregeld, worden deze bij besluit vastgesteld door het orgaan dat de commissie heeft ingesteld.</span>
3. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit drie leden. De leden van een permanente commissie worden telkens benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen aansluitend voor eenzelfde periode worden herbenoemd. De leden van een tijdelijke commissie worden benoemd voor de duur van de aan de commissie verstrekte opdracht.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat elke commissie uit een voorzitter, een secretaris en uit een of meer leden en wordt de voorzitter in functie benoemd. De leden van een commissie verdelen in onderling overleg de overige functies.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. De Kascontrolecommissie bestaat uit drie leden, die door de algemene vergadering jaarlijks worden benoemd. Het lidmaatschap van de Kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.</span>


__Artikel 13: BOEKHOUDING EN FINANCIËN__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. De vereniging kent een gebroken boekjaar. Het boekjaar van de vereniging loopt van één september van het ene jaar tot en met éénendertig augustus van het jaar daaropvolgend.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies, bijdragen, entree- en inschrijf­gelden, boetes, donaties, subsidies, legaten en andere inkomsten. Erfenissen en legaten kunnen slechts worden aanvaard na boedelbeschrijving.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. De leden zijn gehouden tot betaling van de contributie en andere bijdragen die de algemene vergadering vaststelt. De algemene vergadering kan voor bepaalde groepen van leden een verschillende contributie en andere bijdragen vaststellen.</span>
4. De algemene vergadering stelt de contributie vast.

__Artikel 14: REKENINGEN EN VERANTWOORDING__
<span style="margin-left: 21.25pt; text-indent: -21.25pt;">1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging op te maken en op papier te stellen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Het bestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te houden algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. De algemene vergadering kan de in lid 3 genoemde termijn verlengen met ten hoogste vijf maanden. Na afloop van de oorspronkelijke of de verlengde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke leden van het bestuur in rechte vorderen dat zij hun verplichtingen nakomen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. De Kascommissie onderzoekt jaarlijks de jaarrekening van het bestuur en brengt daarvan verslag uit aan het bestuur en aan de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de Kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door deze gevraagde inlichtingen te verschaffen, deze desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en de staat van lasten met toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van het verslag van de Kascommissie. Goedkeuring strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden gesteld en bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd, kunnen - met uitzondering van de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten - de op een gegevensdrager aangebrachte gegevens op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het overbrengen van de gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens geschieden, terwijl deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn en binnen redelijke tijd leesbaar moeten kunnen worden gemaakt.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.</span>


__Artikel 15: ALGEMENE VERGADERING__
1. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.
2. Ieder lid heeft één stem. Geschorste leden hebben geen stemrecht.

__Artikel 16: HET BIJEENROEPEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING__
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden:
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Het bijeenroepen gebeurt door een mededeling in de officiële mededelingen of door een schriftelijke oproep aan de leden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste twee weken. Het bestuur kan in bijzondere gevallen de termijn van oproeping bekorten.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Een buitengewone algemene vergadering wordt met inachtneming van lid 3 gehouden indien het bestuur dit nodig acht.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden indien ten minste zoveel leden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering het bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een algemene vergadering te doen houden, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of door het plaatsen van een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.</span>
6. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een algemene vergadering wordt gehouden.

__Artikel 17: TOEGANG ALGEMENE VERGADERING__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Alle leden hebben toegang tot de vergadering van de algemene vergadering. Voorts hebben toegang degenen die door het bestuur of door de algemene vergadering zijn toegelaten.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Vergaderingen van de algemene vergadering zijn openbaar. De algemene vergadering gaat in een besloten vergadering over indien de voorzitter, het bestuur of ten minste vijf leden hierom verzoeken. Tot een besloten vergadering hebben toegang alle leden en degenen die door de algemene vergadering worden toegelaten.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. De algemene vergadering beslist in een besloten vergadering of de redenen die tot het aanvragen van een besloten vergadering zijn aangevoerd, een besloten vergadering rechtvaardigen. Is dit niet het geval, dan wordt de vergadering in het openbaar voortgezet.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Over wat in een besloten vergadering is behandeld, kan geheimhouding worden opgelegd aan hen die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren.</span>

__Artikel 18: AGENDA__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Tegelijk met de bijeenroeping van de vergadering van de algemene vergadering wordt de agenda twee weken voor de dag waarop de vergadering van de algemene vergadering wordt gehouden door publicatie in de officiële mededelingen of door toezending ter kennis van de leden gebracht.</span>
2. De agenda van de algemene vergadering bevat onder meer:
a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. het jaarverslag van het bestuur;
c. het financieel verslag van het bestuur;
d. het verslag van de Kascommissie;
<span style="margin-left: 35.45pt; text-indent: -35.45pt;">e. het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar;</span>
f. het verlenen van décharge aan de leden van het bestuur;
g. het vaststellen van de contributie en andere bijdragen;
h. het vaststellen van de begroting en activiteitenplan voor het volgend boekjaar;
i. de behandeling van wijzigingen in de statuten of in een reglement;
<span style="margin-left: 35.45pt; text-indent: -35.45pt;"> j. de behandeling van de agenda’s van de bonds- en afdelingsvergadering van de NDB;</span>
k. de rondvraag.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Uiterlijk één week voor de dag van de algemene vergadering kunnen ten minste vijf leden een voorstel of amendement schriftelijk bij het bestuur indienen en aan de agenda toevoegen. Het voorstel of amendement moet voorzien zijn van een toelichting.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn vermeld, tenzij de algemene vergadering anders beslist.</span>

__Artikel 19: BESLUITEN__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de vereniging worden genomen. Lid 8 is alleen van toepassing op de besluitvorming in de algemene vergadering.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. De voorzitter van een orgaan of van een commissie leidt de vergadering. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. De voorzitter stelt daarin de orde van de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging te brengen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de door leden uitgebrachte stemmen. Indien stemmen staken is geen meerderheid behaald.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door een geschorst lid en wanneer schriftelijk is gestemd voorts blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten dan voor de desbetreffende stemming noodzakelijk is.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de vergadering tot een andere dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In elk geval wordt schriftelijk gestemd indien een lid een schriftelijke stemming verlangt.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een twee derde meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die het hoogste respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd is die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt, of door loting na een derde stemming is aangewezen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. Bij een schriftelijke stemming in de algemene vergadering benoemt de voorzitter een stembureau van drie leden, die geen lid van het bestuur mogen zijn. Het stembureau onderzoekt de geldigheid van de uitgebrachte stemmen, berekent de uitslag en doet daarvan mededeling.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">8. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of - wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">9. Over alle voorstellen en voorstellen tot wijziging wordt in volgorde van indienen gestemd, tenzij naar het oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende strekking heeft dan een eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te worden behandeld.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">10. Wanneer een voorstel tot wijziging is ingediend, komt dit eerst in stemming. Een voorstel tot wijziging van een geagendeerd onderwerp mag niet de strekking hebben het doel van het voorstel te wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">11. Indien voor het aannemen van een voorstel een gekwalificeerde meerderheid is vereist, geldt dezelfde meerderheid voor het aannemen van een voorstel tot wijziging op het voorstel.</span>

__Artikel 20: NIETIGHEID EN VERNIETIGBAARHEID VAN BESLUITEN__
Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet over de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:</span>
<span style="margin-left: 35.45pt; text-indent: -35.45pt;"> a. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen;</span>
b. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid;
c. wegens strijd met een reglement.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Tot de in lid 4 bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten waarop in lid 2 wordt gedoeld.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 4 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is gemaakt. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.</span>

__Artikel 21: REGLEMENTEN EN UITVOERINGSBESLUITEN__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. De organisatie van de vereniging alsmede de taken en bevoegdheden van haar organen en commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Reglementen worden met een gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de veertiende dag na de dag waarop de algemene vergadering tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft besloten. In de statuten, in een reglement of bij besluit van de algemene vergadering kan een andere datum van inwerkingtreden worden bepaald, doch niet eerder dan nadat publicatie in de officiële mededelingen. Van een nieuw reglement, van een wijziging van een reglement en van een uitvoeringsbesluit wordt in de officiële mededelingen of op andere wijze mededeling aan de leden gedaan met vermelding van de datum van inwerkingtreding.</span>
4. In gevallen waarin de statuten en een reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Ieder lid wordt geacht de statuten en alle reglementen te kennen, waaronder begrepen de wedstrijdbepalingen en de op grond van het Dopingreglement gepubliceerde dopinglijsten, alsmede alle mededelingen die als officiële mededelingen zijn gepubliceerd. Het bondsbestuur van de NDB kan de dopinglijsten via internet bekend maken.</span>


__Artikel 22: WIJZIGING VAN STATUTEN__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste drie weken.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Een wijziging van de statuten treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan het bondsbestuur van de NDB.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten­wijziging hebben gedaan, moeten ten minste drie weken vóór de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen en welke is voorzien van een toelichting, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts door de algemene vergadering met ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Het bepaalde in lid 3 en 4 is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">6. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd, dat bevoegd is de vereniging te vertegenwoordigen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">7. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister waarin de vereniging is ingeschreven.</span>

__Artikel 23: ONTBINDING EN VEREFFENING__
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in een daartoe speciaal bijeengeroepen algemene vergadering. Het bepaalde in het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging heeft besloten, treden de leden van het bestuur als vereffenaar op, tenzij de algemene vergadering de vereffening aan een derde opdraagt.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, wordt aan de naam toegevoegd "in liquidatie".</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">4. De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de vereniging zal bewaren gedurende zeven jaar na afloop der vereffening. De algemene vergadering kan de bewaarder een bewaarloon toekennen. Is geen bewaarder aangewezen en is de laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan kan de bevoegde kantonrechter op verzoek van een belanghebbende uit de leden een bewaarder aanwijzen.</span>
<span style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;">5. Bij besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering welke bestemming aan het batig saldo wordt gegeven, nadat alle verplichtingen zijn vereffend. De bestemming dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de doelstelling van de vereniging.</span>

__Artikel 24: SLOTBEPALING__
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien

 

Pagina 7 van 7

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Datum : 2021-10-11
12
Datum : 2021-10-12
13
Datum : 2021-10-13
14
Datum : 2021-10-14
15
Datum : 2021-10-15
16
17
18
Datum : 2021-10-18
19
Datum : 2021-10-19
20
Datum : 2021-10-20
21
Datum : 2021-10-21
22
Datum : 2021-10-22
23
24
25
Datum : 2021-10-25
26
Datum : 2021-10-26
27
Datum : 2021-10-27
28
Datum : 2021-10-28
29
Datum : 2021-10-29
30
31

Partners

barleduc bwcpictures dbdarts kledingcalculator vis zwaluw_reizen_logo3

Contactgegevens

Bossche Darts Competitie

p/a Korenbrugstraat 7

5211 EG 's-Hertogenbosch

organisatie@bdcdarts.info

© 2018 - 2020    Bossche Darts Competitie  ♦  Alle rechten voorbehouden    Disclaimer

Free Joomla! template by L.THEME